Centrum pro aplikovanou etiku při Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy bylo zřízeno se záměrem vybudovat platformu pro vzájemné setkávání a dialog akademických pracovníků a odborníků z praxe. Cílem tohoto setkávání je prohloubit etickou reflexi různých oblastí lidské praxe.


Činnost centra je zaměřena především na široce zaměřené studium a veřejnou pedagogickou činnost, pořádání kolokvií, seminářů a konferencí v tématech aplikované etiky. Tato činnost se odehrává v jednotlivých odborných sekcích Centra pro aplikovanou etiku, jejichž garanti jsou zaměstnanci KTF UK, respektive teologové a zároveň odborníci v daném oboru. Členové centra se podle potřeby podílejí na výuce oboru Aplikovaná etika. Je také zřízena vlastní knihovna Centra pro aplikovanou etiku, která je součástí fakultní knihovny KTF UK.